سبد خرید

کتاب آئین دادرسی مالیاتی

کتاب آئین دادرسی مالیاتی به اهتمام: استاد احمد غفارزاده

۸۰ ۶۰ هزار تومان
۲۵
کتاب آئین دادرسی مالیاتی
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
استاد احمد غفارزاده
عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز مالی دادخواهی مالیاتی معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ عضو شورای عالی مالیاتی مدیر کل مالیاتی و عضو کارگروه اصلاحیه قوانین مالیاتی
کتاب آئین دادرسی مالیاتی
۸۰ ۶۰ هزار تومان