15%
تخفیف

دوره ی مباحث کاربردی مدیریت مالیاتی

دوره ی مباحث کاربردی مدیریت مالیاتی   مدرسان عناوین آموزشی و جلسات دوره ی کاربردی مدیریت مالیاتی (برای مطالعه ی…

2,500,000 تومان
10%
تخفیف

کارگاه اجرایی تهیه ی صورت های مالی

کارگاه اجرایی تهیه ی صورت های مالی   مدرس عناوین آموزشی آموزش کامل استاندارد 1 ،2 ، 34، 36، 37…

1,850,000 تومان