سبد خرید

آموزش های مدیریت مالیات - پیشگام ویستا پژوه

چگونگی ورود به بازار کار خدمات مالیاتی مشاغل ایران

چگونگی ورود به بازار کار خدمات مالیاتی مشاغل ایران

قوانین و مقررات مرتبط با صاحبان مشاغل ایران

قوانین و مقررات مرتبط با صاحبان مشاغل ایران

نحوه مذاکرات با صاحبان مشاغل ایران

نحوه مذاکرات با صاحبان مشاغل ایران

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل

تفاوت مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات شرکت ها

تفاوت مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات شرکت ها

ماده ۹۵ و آئین‌نامه تحریر دفاتر مالیاتی

ماده ۹۵ و آئین‌نامه تحریر دفاتر مالیاتی

توضیح کامل ماده 97 قانون مالیات

توضیح کامل ماده 97 قانون مالیات

مراحل تجدید نظر 244

مراحل تجدید نظر 244

مراحل رسیدگی مالیاتی چگونه است؟

مراحل رسیدگی مالیاتی چگونه است؟